Geokompozyty drenażowe

Geokompozyty  drenażowe służą do drenażu powierzchniowego oraz pionowego. Są używane w obiektach inżynierskich takich jak nasypy, mury oporowe i tunele.

Przeznaczenie i zakres stosowania geomat drenażowych:

 • pionowe i poziome odwadnianie podziemnych części budów i piwnic;
 • jako ochrona pionowych i poziomych izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi przy ich zasypywaniu;
 • pionowe odwodnienie nasypów ścian oporowych / eliminacja ciśnienia hydraulicznego;
 • odprowadzenie przesiąkającej wody w różnych typach konstrukcji ziemnych;
 • do drenażu gazowego pod geomembraną po przykryciu składowiska odpadów;
 • odprowadzanie wody opadowej z nad konstrukcji uszczelniającej składowiska odpadów;
 • odprowadzanie wody opadowej i odcieków ze składowiska odpadów;
 • poziome odwadnianie płaskich dachów;

 • zmniejszają czas potrzebny na filtracyjną konsolidację gruntu, poprzez wyparcie i odprowadzenie wody z porów gruntu;
 • ograniczają wzrost zawodnienia gruntów w podstawie nasypu, spowodowany zmianą lokalnych warunków hydrogeologicznych, zmniejszając efekty spadku cech wytrzymałościowych gruntów rodzimych i nasypowych;
 • zbieranie opadów atmosferycznych, wody gruntowej i innych cieczy oraz ich przenoszenie w płaszczyźnie maty drenażowej;
 • do odwadniania dróg, poprzez stosowanie tzw. drenów francuskich;
 • do budowy sączków prefabrykowanych z mat drenażowych lub sączków piaskowych z osłoną przeciw kolmatacyjną.