Geokompozyty

Geokompozyty, czyli produkty składające się z dwu- i więcej warstw geosyntetycznych, stosuje się do wzmacniania gruntu oraz warstw asfaltowych.

GEOKOMPOZYTY  do gruntu

Geokompozyty przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do :

 • wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych;
 • ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg;
 • budowy dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych;
 • wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej, w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;
 • budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych;
 • stabilizacji osuwisk;
 • budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych;
 • wzmacniania poboczy dróg i skarp .

GEOKOMPOZYTY  do asfaltu

Przeznaczone jako zbrojenie układu warstw bitumicznych w  następujących przypadkach :

 • spękania mają także charakter zmęczeniowy, projektowana konstrukcja wzmocnienia jest oszczędna
 • przykrycie szczelin podłużnych na poszerzeniach jezdni lub pomiędzy jezdnią a nowym poboczem

Do napraw  istniejących spękanych nawierzchni, gdzie występują termiczne spękania odbite od sztywnej podbudowy (chudy beton, stabilizacja cementem), lub samoistne spękania mrozowe :

 • jako warstwa pośrednia, odprężająca, w układzie warstw bitumicznych.

Dzięki obecności geowłókniny pełniącej funkcję nośnika lepiszcza asfaltowego, kompozyt  opóźnia występowanie na powierzchni renowacyjnej bitumicznej warstwy ścieralnej spękań odbitych od :

 • poprzecznych, termicznych spękań sztywnej podbudowy;
 • samoistnych spękań mrozowych istniejących warstw bitumicznych, wokół których istnieje koncentracja naprężeń;
 • jako izolacja dolnych, spękanych warstw bitumicznych przed penetracją wody opadowej;
 • zależnie od stanu podparcia krawędzi pęknięcia mogą być stosowane w naprawie  powierzchniowej  płytkiej lub głębokiej.

W nowych, półsztywnych konstrukcjach nawierzchni bitumicznych, dla opóźnienia propagacji spękań odbitych od  spękań skurczowych w sztywnej podbudowie.

Kompozyty dzięki obecności geowłókniny pełniącej funkcję nośnika lepiszcza asfaltowego pozwalają na doskonałe połączenie geosiatki do podbudowy.