Geosiatki

Są to geosyntetyki służące do wzmacniania skarp nasypów, stabilizacji słabego podłoża, zbrojenia warstw bitumicznych itp. Geosiatki mogą być jednokierunkowe lub dwukierunkowe, wykonane z poliestru, polipropylenu, poliwinyalkoholu, aramidu, włókien szklanych lub szklano-węglowych.

GEOSIATKI do asfaltu

Zastosowanie:

  • Jako zbrojenie układu warstw bitumicznych w  następujących przypadkach:

– spękania mają także charakter zmęczeniowy, projektowana konstrukcja wzmocnienia jest oszczędna;
– przykrycie szczelin podłużnych na poszerzeniach jezdni lub pomiędzy jezdnią a nowym  poboczem.

  •  Do napraw  istniejących spękanych nawierzchni, gdzie występują termiczne spękania odbite od sztywnej podbudowy (chudy beton, stabilizacja cementem), lub samoistne spękania mrozowe :

– jako warstwa pośrednia, odprężająca, w układzie warstw bitumicznych.

GEOSIATKI  do gruntu

Zastosowanie :

  • wzmacnianie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych;
  • ograniczenie destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg;
  • budowa dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych;
  • wzmacnianie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej, w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;
  • budowa zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych;
  • stabilizacja osuwisk;
  • budowa placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych;
  • wzmacnianie poboczy dróg i skarp.